Verzend en betaalinformatie

Al onze bestellingen zullen verzonden worden door:
Mollies Denksportartikelen G.H. Hoytinkstraat 117 te Alkmaar.
06-34489643 bereikbaar ma tm zat van 9.00 tot 17.30
btw.nr. NL002073009B69

Schaakkwaliteit is een handelsnaam van Mollies Denksportartikelen ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel Noordwest-Holland onder nummer 37124582.

Verzendinfo:

Wij verzenden uiterlijk de volgende werkdag, mits voorradig, 99% van de artikelen op onze site zijn op voorraad.

De goederen zullen zorgvuldig verpakt aan U verzonden worden.

Wij leveren niet aan postbusnummers.

De artikelen kunnen alleen geruild worden indien ze nog ongebruikt in een gesloten verpakking zitten. Neem eerst contact met ons op voordat U iets terugstuurt.
Wij nemen geen ongefrankeerde verzendingen aan.
Is er sprake van defecte artikelen neem eerst contact met ons op info@schaakkwaliteit.nl.

Verzendkosten:

Wij berekenen verzendkosten door, daar wij het niet eerlijk vinden om dit in de artikelen door te berekenen zoals enkele van onze collega's doen. U zult dan ook zien dat U minder voor onze  artikelen betaald dan bij onze collega's die vanaf een bepaald bedrag "gratis verzenden".

De verzendkosten voor Nederland bedragen € 6,95. Toeslag pakketten groter dan 50 x 50 cm €1,00
De verzendkosten voor Belgie bedragen € 12,95.

Betaalmethode's:

Voor Nederland ideal

Overmaken op rekeningnummer NL61 KNAB 0255 0936 75 ten name van Mollies Denksportartikelen.

Voor betalingen uit het Belgie:
IBAN: NL61 KNAB 0255 0936 75
BIC(swiftcode): KNABNL2H

Contante betaling bij afhaling

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op Mollies Denksportartikelen (vanaf nu te noemen: Mollies Denksportartikelen) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden") van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Mollies Denksportartikelen zijn vrijblijvend en Mollies Denksportartikelen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mollies Denksportartikelen. Mollies Denksportartikelen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden zoals vooruitbetaling, of gedeeltelijke vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mollies Denksportartikelen dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. Door producten bij Mollies Denksportartikelen te bestellen, verklaart U dat U tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s (€), exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Betaling dient te geschieden op 1 van de door ons aangeboden betaalmethoden.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mollies Denksportartikelen.
In het geval van (type) fouten in de prijzen behoudt Mollies Denksportartikelen zich het recht voor om alsnog de werkelijke prijs aan u te berekenen, hierover zal wel eerst contact met u opgenomen worden, en heeft u het recht om in dit geval de overeenkomst binnen vijf (5) dagen schriftelijk te ontbinden.
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien u heeft gekozen voor de betaalwijze factuur/vooruitbetaling wijzen wij u er graag nogmaals op dat uw bestelling pas wordt verzonden zodra uw betaling is ontvangen, onder vermelding van uw bestelnummer.
Wanneer een Remboursbestelling niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen is betaald zal Mollies Denksportartikelen de gemaakte kosten op de klant verhalen.


Artikel 4. Levering

De door Mollies Denksportartikelen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. In dit geval zal Mollies Denksportartikelen het eventuele al door uw betaalde bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening terug storten.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Mollies Denksportartikelen behoudt zich het recht voor om bestellingen indien nodig in gedeeltes aan uw uit te leveren (dit ter beoordeling van Mollies Denksportartikelen), u bent in dit geval geen extra verzendkosten verschuldigd.
Bij weigering van leverering of het niet mogelijk zijn van levering, wordt het pakket na 2 x aanbieden retour richting Mollies Denksportartikelen. De werkelijke verzendkosten zullen dan aan U worden doorberekend, tenzij Mollies Denksportartikelen hiervoor verantwoordelijk is. Mocht U de bestelling niet meer willen ontvangen dan zullen wij ook handelingskosten doorrekenen twv € 5,--.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas naar u over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Mollies Denksportartikelen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mollies Denksportartikelen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Mollies Denksportartikelen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mollies Denksportartikelen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk kennis te geven. Bij schade`s aan artikelen geld artikel 11.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mollies Denksportartikelen de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Mollies Denksportartikelen te retourneren. Bij retourneren geldt altijd: u kunt de artikelen na levering alleen retour zenden na overleg met Mollies Denksport en na akkoord van Mollies Denksport. De verpakking en het artikel dienen onbeschadigd te zijn. Het te retourneren product dient ongebruikt te zijn. De originele faktuur dient ingesloten te zijn.De verzendkosten en de retourneerkosten zijn in alle gevallen voor uw rekening met uitzondering van door Mollies Denksport foutief geleverde producten.
Indien u een artikel bij Mollies Denksport bestelt, dient u op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.

Mollies Denksportartikelen zal na ontvangst en controle van de retour gestuurde goederen het eventueel reeds door u betaalde bedrag aan u terug storten. Retourzendingen van artikelen zijn voor rekening en risico van de klant / wederpartij. Het wordt de koper aangeraden bij het doen van een retourzending een bewijs van verzending te vragen en indien nodig het betreffende pakket aan te tekenen en extra te verzekeren.
Artikelen die in de aanbieding zijn of uit de koopjeshoek kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
Mollies Denksportartikelen kan onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor enig letsel of schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van goederen die door Mollies Denksportartikelen geleverd zijn. Het gebruik van goederen die door Mollies Denksportartikelen geleverd zijn geschiedt volledig op eigen risico.Mocht een artikel defect zijn, dan kan U contact opnemen met ons (info@schaakkwaliteit.nl).
Het retourartikel moet goed verpakt en voldoende gefrankeerd teruggezonden worden aan: Mollies Denksportartikelen, te Alkmaar, Nederland. Bij omruiling inzake een defect worden geen verzendkosten in rekening gebracht. In alle andere gevallen is een bijdrage van de verzendkosten (verschil per zending) verplicht. Wij verzoeken U om een reden van retour te vermelden, daar wij graag feedback krijgen om onze producten verder te ontwikkelen en te verbeteren, dit is echter niet verplicht.
Onder dit artikel vallen niet de DGT Electronische schaakborden, zie artikel 13 en speciaal voor U bestelde artikelen welke niet op onze site staan, bij deze artikelen zal de mogelijkheid tot retour in overleg met de leverancier gaan, en worden eventuele kosten doorberekend.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mollies Denksportartikelen, dan wel tussen Mollies Denksportartikelen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mollies Denksportartikelen, is Mollies Denksportartikelen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Mollies Denksportartikelen.


Artikel 9. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mollies Denksportartikelen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk op het door u opgegeven e-mail adres mee te delen en zulks zonder dat Mollies Denksportartikelen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Mollies Denksportartikelen, en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

Indien u aan Mollies Denksportartikelen schriftelijk opgave doet van een adres, is Mollies Denksportartikelen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mollies Denksportartikelen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door Mollies Denksportartikelen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mollies Denksportartikelen deze Voorwaarden soepel toepast.
Mollies Denksportartikelen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Art. 11 Procedure niet of beschadigt ontvangen bij verzekerd verzonden

In geval van een niet ontvangen bestelling in de daarvoor te verwachten tijd, wordt bij de pakketdienst een onderzoek ingesteld dat meerdere weken in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan er geen enkel nieuw artikel verstuurd worden of een terugbetaling worden verwerkt.

Bij ontvangst van uw bestelling, heeft u de verplichting uw bestelling te onderzoeken om zodoende vast te stellen of het product aan de overeenkomst voldoet en indien nodig op de afleverbon eventuele afwijkingen te markeren. Indien er sprake is van een afwijking, dient u dit zo spoedig mogelijk aan Mollies Denksportartikelen per post of e-mail gemotiveerd door te geven. Dit moet u dezelfde dag of uiterlijk de tweede werkdag na ontvangst van het product doen, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was. Reclamaties die na deze termijn gedaan worden, kunnen niet worden geaccepteerd en de verantwoordelijkheid van Mollies Denksportartikelen tegenover de gebruiker vervalt dan ook. Vervolgens zal er een onderzoek worden ingesteld bij de pakketdienst, waarbij het belangrijk is dat het beschadigde artikelen plus de verpakking waarin het ontvangen wordt ongebruikt bewaard worden tot dat de pakketdienst langs geweest is ter controle. Na controle wordt een rapport opgemaakt, gedurende deze periode kan er geen enkel nieuw artikel verstuurd worden of een terugbetaling worden. verwerkt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2024 Schaakkwaliteit | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel